pühapäev, august 21, 2011

"Tartu möliseb" sai uue logo!Käesoleva aasta märtsis laekus “Tartu möliseb” toimetusele seoses lugemisgruppide reklaamiga Tartu Ülikooli turundusjuhi Ingrid Maiste märgukiri, milles saatele heideti ette TÜ sümboolika kooskõlastamata kasutamist.
Pärast mõningat kaalumist ja Patendiametiga konsulteerimist esitas toimetus vastavalt Ingrid Maiste juhistele ja TÜ sümboli eeskirjale TÜ sümboolikakomisjonile taotluse “Tartu möliseb” logo kasutamise jätkamiseks, kuid komisjoni vastus oli paraku negatiivne.
Kokkuvõtvalt taandus probleem sellele, et kui toimetuse seisukohalt oli “Tartu möliseb” logo TÜ logoga sarnanev, aga TÜ-st sõltumatu saate sõltumatu tunnusgraafika, siis komisjoni otsusest nähtub, et saate logo käsitleti TÜ logona, mida tõlgendati kui meelevaldse seose loomist saate ja TÜ vahele, mis oli komisjonile vastuvõetamatu, kuivõrd saate nimi sisaldab negatiivse tähendusega sõna „möliseb“, mis on vastuolus TÜ imagoloogiliste eesmärkidega.
Kuivõrd ma olen tubli poiss ja kuulan ilusti alma materi sõna, palusin Margus Tamme, kes oli ka eelmise logo autoriks, disainida saatele uus logo, mis juhindudes sümbolikomisjoni soovitusest kasutaks keskse kujundina kaarsilda.


Alljärgnevalt toome teieni mõned väljavõtted logovahetusele eelnenud kirjavahetusest:

Tere!
Kirjutan teile seoses FBs oleva üritusega Tartu möliseb ... http://www.facebook.com/event.php?eid=113237888751050 Nimelt on Tartu Ülikooli sümboolikat (TÜ märk peahoone kujutise näol) siin küll väga ebakorrektselt kasutatud. Ülikooli sümbolid on kaitstud ja registreeritud Patendiametis http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/vwSearchEst/122739278EDD1028C225783F0060F372?OpenDocument&Eesti http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/vwSearchEst/AC80E58F981EF5DFC225783F0060F367?OpenDocument&Eesti ning teie poolt "disainitud" märk on äravahetamiseni sarnane ülikooli ametliku sümboliga. Seetõttu palun edaspidi ülikooli sümboolikat ilma ülikooliga kooskõlastamata mitte kasutada.

Ülikooli välisveebist http://www.ut.ee/6048 on leitav Tartu Ülikooli sümboolika eeskirja terviktekst http://www.ut.ee/livelink_files/1686429.pdf, mille kohaselt tuleks teil esitada taotlus ülikooli sümboolikakomisjonile, kui soovite saate "Tartu möliseb" kontekstis jätkuvalt kasutada ülikooli sümboolikat.

Kui teil on täiendavalt küsimusi, võtke palun minuga ühendust.
Parimate koostöösoovidega

Ingrid Maiste
turundusjuht, kommunikatsiooniosakond


Lp Indrek Grigor

Kahjuks pean ütlema, et Patendiameti hinnangul on Teie kasutatav kaubamärk äravahetamiseni sarnane Tartu Ülikooli registreeritud kaubamärkidega (reg-nr 15151 ja 43109). Kuna Tartu Ülikooli kaubamärgid on registreeritud just Teid huvitavate kaupade ja teenuste osas (nii trükiste kui kultuurialase tegevuse ja meelelahutuse osas), on väga tõenäoline, et Teie kaubamärgi registreerimiseks tuleks Teil esitada kirjalik nõusolek Tartu Ülikoolilt.

Parimate soovidega

Hanna Ingerpuu
Kaubamärkide ekspertiisi talituse vanemekspert
Patendiamet

Taotlus Tartu Ülikooli sümbolikomisjoni esimehele
Indrek Grigor
Tartu Kunstnike Liidu galerist
Vabakutseline kunstikriitikTaotlen tähtajatut luba Tartu Ülikooli ametlikule kaubamärgile sarnaneva kaubamärgi – kunstikriitikasaate “Tartu möliseb” – logo kasutamiseks.
Saate “Tartu möliseb” logo sarnasus Tartu Ülikooli ametliku sümboolikaga ei taotle otsest viidet Tartu Ülikoolile, vaid rõhub Tartu kui ülikoolilinna imagole. “Tartu möliseb” saate profiili juurde käib lokaal-regionaalpoliitiline satiir teemal Tallinn vs. Tartu, sümboolse elemendina ei tööta siinjuures mitte Tartu Ülikool kui institutsioon, vaid Tartu Ülikooli peahoone kui Tartu sümbol. (Sarnaselt funktsioneerib Tartu Ülikooli peahoone fassaad ka näiteks Tartu linna reklaamsümboolikal.)
“Tartu möliseb” on domineerivalt autorisaade ja sellisena väga otseselt seotud autori isikuga, mina aga identifitseerin end kunstiteadlasena otseselt Tartu Ülikooliga (olen kunstiajaloo õppetooli doktorant). “Tartu möliseb” saated ei ole sisult otseselt akadeemilised, ent peegeldavad autori akadeemilist tausta, nii on viide ülikoolile ka sisuliselt sümboolse tähtsusega.
Olen kõnealust “Tartu möliseb” logo pahaaimamatult kasutanud 2007. aastast saadik ning saate sisu ega minu tegevus selle saate raames ei puuduta kuidagi otseselt Tartu Ülikooli ega sea Tartu Ülikooli taunitavasse valgusesse ka kaudselt – saade “Tartu möliseb” on alates 2010. aasta septembrist regulaarselt Eesti Rahvusringhäälingu eetris ning seda tunnustati 2010. aastal Tartu linna poolt Kultuurikandja aunimetusega kultuurikajastaja kategoorias.
Pöördun Tartu Ülikooli sümbolikomisjoni poole palvega saada luba jätkata Tartu Ülikooli ametliku kaubamärgiga (Ülikooli peahoone kujutis) sarnaneva “Tartu möliseb” logo tähtajatuks kasutamiseks. Ühtlasi vabandan logo senise, Ülikooliga kooskõlastama jäänud kasutuse pärast.

Saate “Tartu möliseb” logo kujutab Tartu Ülikooli sümboliga sarnases stiliseeringus, ent animeeritud viisil ülikooli peahoone sammastega fassaadi, kuid sambad ei seisa mitte paigal, vaid on pidevas nihkumises. “Tartu möliseb” saate heliliseks logotüübiks on kolmesekundiline valge müra segment, millega sammaste nihestus sünkroniseerub. Mõlemad võtted mängivad eetris olemise sümboolse tähendusväljaga. Kui olukord ei võimalda kasutada animeeritud pilti, kasutatakse still-kaadrina üht animatsiooni seitsmest kaadrist, millel sambad on nihkes.

Indrek Grigor


Tere, Indrek!
Tartu Ülikooli sümboolikakomisjon vaatas läbi teie taotluse kasutada saate "Tartu möliseb" tunnusgraafikana Tartu Ülikooli peahoone kujutist, mis on äravahetamiseni sarnane ülikooli ametliku sümboli, ülikooli märgiga.
Käesolevaga saadan teile ülikooli sümboolikakomisjoni seisukoha:
Eesti Rahvusringhäälingu eetris oleva kunstikriitika saate nimi "Tartu möliseb" ei oma mingit seost ülikooliga ja seetõttu on sellise logo kasutamine täielikult põhjendamata. Lisaks ei ole Tartu Ülikooli sammaste moonutamine aktsepteeritav. Saate nimetusessisalduv sõna "möliseb" on negatiivse tähendusega sõna, mis ei sobi kokku ülikooli põhimõtete ja mainekujundusega. Toetudes eeltoodud argumentidele ei luba Tartu Ülikool oma sümboolikale viitava saate "Tartu möliseb" sümboolika kasutamist.
Tulenevalt ülikooli sümboolikakomisjoni seisukohast palun teil lõpetada ülikooli peahoone kujutise kasutamine saate "Tartu möliseb" kontekstis.
Sümboolikakomisjoni aruteludes oli peamine argument, et saatel puudub otsene seos Tartu Ülikooliga ja sama hästi võib Tartut sümboliseerida kaarsild, suudlevate tudengite skulptuur või raekoda, samuti ei soovi ülikool enda seostamist negatiivse tooniga sõnadega, mida "möliseb" kahtlemata on.

Kui teil on täiendavaid küsimusi, siis võtke minuga palun ühendust.

Lugupidamisega
Ingrid Maiste
turundusjuht, kommunikatsiooniosakond

1 kommentaar:

lassebosse ütles ...

Nihe sai teoks!