neljapäev, september 26, 2013

KOGUMIK POPULAARKRIITIKAT, VOL 1

Alljärgnev on esimene osa Indrek Grigori poolt suvel läbi viidud populaarkriitika eksperimendist.


0. Sissejuhatus

Eelmise hooaja viimases Kunstiministeeriumi saates heitsid audiitorid Markus Toompere ja Peeter Krosmann Kunstiministeeriumile ette kõrki professionaalsust ja esitasid ilmselt põhjendatud nõudmise populaarkriitika järele, viidates sealjuures Sirbi teaduserubriigile. Maarin Mürk nõustus etteheidetega ja on ka ise varemini rääkinud vajadusest kirjutada võimalikult palju päevalehtedesse, et tekitada kujutavast kunstist rääkimise kriitiline mass, mis kunsti üheülbaliselt halvustava mõistmatusega stigamtiseeritud maine peavoolumeedias leviva retseptsiooni mitmekesistamise kaudu rehabiliteerida aitaks.

 Minu jaoks on populaarkriitika näol tegemist täiesti tundmatu formaadiga, kuna veel enne möödunud suve algust olin ma “kommertsajalehtedesse” kirjutanud vaid kolmel korral – sealjuures kanali võimalikke iseärasusi võrreldes erialameediaga täiesti ignoreerides. Kuid juuli- ja augustikuu jooksul publitseerisin neli artiklit suuremates päevalehtedes, mis olid ühtlasi minu esimesed katsed populaarkriitikuna. Toon alljärgnevalt, nelja jõudumööda ilmuva postituse kujul ära kõik neli artiklit, kommenteerides ühtlasi ka seda, milles seisneb nende populaarkriitilisus, et jõuda siis heal juhul ka mingite üldistusteni. Kuid kõigepealt lisan väikese kirjelduse artiklikomplekti sünniloost.


 0.1. Et kõik ausalt ära rääkida...

veetsin pika nädalavahetuse 5.–7. juulini koos kolleeg Šelda Puķītega Tallinnas, eesmärgiga külastada aktuaalseid näitusi. Saak tõotas tulla erakordne: Kumus oli mitu uut projekti, kunstihoones Kaselaan ja Vinogradov, EKKMis “Kõrvalnähud”. Kõik kohustuslike külastuste lahtris.

 Reede kulus Kumule, laupäeva veetsime kesklinna galeriides. Kui õhtul taas vaeste kirjanike majja jõudsime, küsis Peeter Sauter, kes meile lahkelt öömaja pakkus, mitut näitust olime külastanud. Kiire näppudel üleslugemine andis tulemuseks kaksteist ja pool (Disaini- ja Arhitektuurigalerii väljapanekut vaatasime hilise kellaaja tõttu läbi vaateakna). 

Küsimus, millele ma ei toona ega siinkohal vastata ei oska ning õnneks ka ei pea, on: mis sellest numbrist järeldub?

>
Tegime tassi teed ja siirdusime hoovi, eesmärgiga kirjutada lühike kommentaar kõigi vähegi käsitlemist väärivate näituste kohta. Algidee oli saada tulemiks midagi sellist nagu Sirbi “Ringkäik galeriides”. Ent materjali maht väljus väga kiiresti kontrolli alt. Laupäeva õhtul pooleli jäänud kirjutamine jätkus pühapäeva pärastlõunani – väiksest meeleolukast ülevaatest oli saanud kümneleheküljeline reisikiri.
 Edasine oli pigem juhus. Ühelt poolt tuletas Sauteriga eluolust rääkimine mulle meelde, et kirjutamine ei pea olema vaev, et ajalehe kontekstis peaks see olema selline igapäevane asi. Maarin Mürk oli just hiljuti öelnud, et on vaja kirjutada kiiremini, et peame olema efektiivsemad. Teiseks olid vestluses sündinud märkmed üksikute näituste kaupa võttes siiski võrdlemisi lühikesed ja pigem hinnangulised, mitte analüütilised. Nii sündis idee konspektid päevalehtede lühikesse formaati sobivateks artikliteks toimetada. Kogu massist tundusid kolm mustandit olevat selleks piisavalt tugevad: Jass Kaselaane “Jumala hääl”, Valeri Vinogradovi “Ninotschka“ ja “Aedade järelelu”. Neljanda käesolevasse valikusse lisatud teksti, Taavi Talve näitusest “Onthetitle”, kirjutasin juba teadlikult Tartu Postimeest silmas pidades. Viimase artikli sissejuhatav väide, et tegemist on reaktsiooniga näituse avamisel kõlanud kommentaaridele, ei ole seega juhuslik retoorika.
>

1. Populaarkriitika hüpoteetilised alused

Populaarkriitika kui probleemipüstituse esilekerkimise põhjuseks ja selles vallas läbi viidud katsetele alushüpoteesiks on eeldus, et kujutaval kunstil on üldsuse silmis halb maine ja et seda mainet on vaja parandada. 

 Siinkohal rõhutan, et kõne all on ennekõike tänapäevane kunst , mitte kunst kui kunstiajaloo või kunstiteaduse objekt. Viimasega tegeleb populaarkriitika, mis, nagu Markus Toompere siseauditi saates Kunstiministeeriumile tehtud kriitikas ka märkis, on Eestis praegu võrdlemisi heal tasemel. 

 Küsimuse populaarkriitika järele muudab keeruliseks just asjaolu, et kriitika ei taotle teaduslikkust, mistõttu ei ole ka selget, traditsioonilist alust, millele toetudes kriitika populariseerimisest rääkida. On vaid teatav paralleelsus. 

 Leppides paratamatu määratlematusega ning lähtudes tõdemusest, et kui reeglid ei ole teada, tuleb need välja selgitada, pöörduksin tagasi hüpoteesi juurde kujutava kunsti üldisest halvast mainest. Kunstikriitikat ümbritsevates vaidlustes põhineb see seisukoht ennekõike Marek Tamme aasta tagasi kirjutatud ja kultuslikuks kujunenud Postimehe arvamuslool “Kaasaegse kunsti paradoksid”, milles ta tõdeb: “Ma ei tea vist ühtegi teist kultuurivaldkonda Eestis, mille avalik positsioon oleks närusem kui kaasaegsel kunstil”. Erialastes ringkondades võeti see hinnang (ilmselt ka enese kogemustele toetudes) vaikides omaks. 

Populaarkriitika alushüpoteesiks on seega, et kunstil on üldsuse silmis väga halb maine. Ning sellega seostub üldlevinud tees, et kunsti halva maine põhjuseks on kunsti vähene populariseeritus meedia vahendusel ,ehk et probleem ei ole kunstis, vaid inimeste teadlikkuses. Sellest omakorda tulenevad järgmised üldlevinud teesid: kriitikat peaks kirjutatama rohkem, ja rohkem just päevalehtedesse, sest nende lugejaskond on suurem ja mitte erialaline, kirjutada tuleb lihtsalt, vältides keerulist terminoloogiat ja vaid erialaringkondades tuntud nimedele viitamist, analüüsi asemel peaks kriitika keskenduma hinnangulisele kirjeldamisele. 


2. Jass Kaselaan “Jumala hääl” Tallinna Kunstihoone galerii 29.06-21.07 

Jass Kaselaane näitusest “Jumala hääl” kirjutatud artikli “Jass Kaselaan – kapten Nemo või Pheidias?” põhiline eesmärk oli tuua rangelt erialaline, analüüsiv kirjeldus, mille ma samale näitusele saateteksti kujul olin andnud, märksa lihtsamale keelelisele tasemele. Analüütilise kirjelduse osas sain sellega ka enam-vähem hakkama. 

Näitlikustamiseks üks lõik näituse rangelt erialalise keelega seinatekstist: “Käesoleva töö vormivaliku peamiseks eesmärgiks näib olevat tahe taanduda kineetilisele kunstile omasest detailipõhisest tehnokraatiast ja sellega kaasnevatest steam punk’i allusioonidest, kus masinaesteetika domineerib sisuliste küsimuste üle. Masina ülesandeks Kaselaane installatsioonides on jutustuse käivitamine ja käimashoidmine, jutustuse ülesandeks aga huviäratamine ja kaasamine, et juhtida vaataja teose aluseks olevate fundamentaalsete küsimuste juurde.” 

 Nüüd aga lõik Postimehes ilmunud artiklist, mis sisuliselt väidab sedasama: “Tinglikult võib näitusele esitatud seadeldist vaadelda kui sõgeda leiutaja kinnisideed. Ning selle rõhutamiseks ei ole paremat võtet kui muuta see hoomamatuks, teosena esmapilgul vaadeldamatuks. Samas tekib ka kaudne ja kummaline paralleel seitsme maailmaime hulka kuuluva Zeusi skulptuuriga (Pheidias), mis hõlmanud samuti suurema osa templist, mis seda ümbritses. Kuivõrd suurus on suhteline, peab selleks, et sisu mõjuks monumentaalselt, ümbritsevat ruumi olema vähe. Ja et seade mõjuks müstiliselt, ei tohi selle mehhanism olla eksponeeritud – see paikneb mustas kastis galerii seina ääres” 

Teksti lihtsustumine tuleneb ennekõike kujundipõhiste võrdluste sissetoomisest – esimese teksti abstraktsete eesmärkidega autorist on saanud hull leiutaja, tehnokraatiast hoidumise asemel viidatakse lihtsalt mustale kastile, ja fundamentaalsed küsimused, mille juurde Kaselaan vaatajat läbi masina kui vormilise narratiivi juhib, on populaarkriitika lihtsustava efekti saavutamiseks asendatud viitega seitset maailmaimet ümbritsevale muinasjutulisele aurale. 

Ent nagu artiklile saadud tagasiside näitas, kukkus kirjutis ühes programmilises aspektis siiski läbi. Nii näiteks sain kuulda umbes säärast kommentaari: “Suurepärane, seekord sai isegi mu ema aru, millest jutt. „Noh, mõned võõrsõnad olid, aga seal aitas leksikon.” Seega sain ootamatult teada, et kõigist pingutustest hoolimata olin võõrsõnu ja erialalist terminoloogiat vältida püüdes läbi kukkunud. Vähegi tähelepanelikum lugeja nägi ka juba ülaltoodud tsitaadis sõnu nagu “paralleel”, “monumentaalne”, “eksponeeritud”, ja artiklit ennast lugema hakates leiab veel näiteks väljendeid nagu “plastiline graafika”, “tekstuur”, “helifoon”, “esteetika”. 

Saab küll möönda mõistete vähenemist, ent näiteks helifooni asendamine helitaustaga ei nõuaks isegi mitte lause ümbersõnastamist, seega on tegemist puhtakujulise lohakusega ja mõttekohaga edaspidiseks. (Tekst Jassi näituse kohta oli küll esimesena kirjutatud, ent selle vastukaja ei mõjutanud järgmisi käesolevasse kogumikku kuuluvaid tekste, sest enne kui esimene ilmus, olid järgmised juba kirjutatud.) 


 Toon alljärgnevalt ära nii Jass Kaselaane näituse “Jumala hääl” seinateksti kui näitusest kirjutatud artikli “Jass Kaselaan – kapten Nemo või Pheidias?”, mis ilmus Postimehes 17.07. 2013, kuid Postimehe veebi ei jõudnudki. Toimetuse sõnul juhtuvat nii umbes poolte kultuurirubriigi artiklitega.Jass Kaselaan – Kapten Nemo või Pheidias? 
Indrek Grigor, Šelda Puķīte

Jass Kaselaane skulptuuridel näib tavaliselt olevat mingi tähenduslik külg. Sõnum, mille edastamiseks kunstnik oma teose on loonud. Ja kuigi see ei ole tingimata teoste olulisim tasand, algab ka alljärgnev analüüs just sellest kui kõige ligipääsetavamast tahust. 

 Kaselaane jumal on kõikjalviibiv, kuigi samas ka kergelt müstiline "tehniline asi". Jumala häält püüdev antenn Kunsthoone galeriis meenutab laeva. Noa laeva? Ja helifooni põhjal võiks end kujutada Kapten Nemo Nautiluse masinaruumi. Need ei ole Kaselaane loomingu kontekstis juhuslikud ega ootamatud paralleelid. Alkeemiliste lahenduste lembus ja huvi usuküsimuse vastu, on olnud ka kunstniku varasemate näituste keskmes. 2011. aastal ehitas ta Hobusepea galeriisse igiliikuri (“Valgus on meie jõud” 30.11.–12.12.) ja 2012. aastal püstitas Tartu Kunstimajja kiriku (“Aed” 25.10.–18.11.). 

Näituse "Jumala hääl" keskme moodustab hiiglaslik tehniline seade, mis vahendab jumala häält. Paralleelid kuldvasikaga on siin väga kerged tekkima. Jumal on kõikjalolev ja kõikvõimas, ent ikkagi – või seda enam – oleks vaja meediumit, läbi mille ta saaks meiega kõnelda. 

Galerii esimest saali täitev antenn on liiga suur, et olla tervikuna vaadeldav. Kuid see, mis esmapilgul võib tunduda ebaõnnestumisena, on Kaselaane varasemast loomingust tuttav võte, kooskõlas näitust moodustava masina sisu ja esteetikaga. Erinevalt näiteks kineetilisest kunstist, mille eesmärgiks on vaataja kaasamine, lülitab Kaselaan oma teostest vaataja teadlikult välja. Puhtformaalsel tasandil ta justkui ignoneeriks asjaolu, et teosel üldse vaataja on. (Olgu rõhutatud, et see on autori poolt teadlikult juhitud kogemus.) Tinglikult võib näitusel esitatud seadeldist vaadelda kui sõgeda leiutaja kinnisideed. Ning selle rõhutamiseks ei ole paremat võtet kui muuta see hoomamatuks, teosena esmapilgul vaadeldamatuks. Samas tekib ka kaudne ja kummaline paralleel seitsme maailmaime hulka kuuluva Zeusi skulptuuriga (Pheidias), mis hõlmanud samuti suurema osa templist, mis seda ümbritses. Kuivõrd suurus on suhteline, peab selleks, et sisu mõjuks monumentaalselt, ümbritsevat ruumi olema vähe. Ja et seade mõjuks müstiliselt, ei tohi selle mehhanism olla eksponeeritud – see paikneb mustas kastis galerii seina ääres.

Kaselaane teoste maskuliinsus, mis kõiki külalisi ilmselt ennekõike rabab, ei tulene mitte mehhanismi esitamisest esteetilise objektina, vaid ennekõike autori sisulistest valikutest ja teoste üldvormilistest iseärasustest nagu suurus ja viimistluse rohmakus. Ent samas, kui liikuda galerii tagumisse ruumi, mille seina katab hiiglaslik maal, ilmneb Kaselaane teoste maaliline pale. Must ühevärvilisus on iseenest kõnetu, kuid pinna suuruse tõttu muutub selle tumm tekstuur poeetiliseks ja aitab ka esimese saali metallirägas näha rohmakat ilu. Nii et kui Kaselaane loomingut kuidagi iseloomustada, tuleks rääkida plastilisest graafikast. 

------------------------


Et illustreerida, milles seisneb ülaloleva artikli populaarkriitilisus, toon alljärgnevalt ära oma samale näitusele kirjutatud seinateksti, milles keeruline sõnastus on suisa omamoodi programmiline võte.


Jumala hääl võib öelda, mis ta tahab, aga Tooras on teistmoodi kirjas 
Indrek Grigor 

 Skulptor Jass Kaselaane loomingu keskseks probleemiks - nii banaalne kui see esmapilgul ka tunduda võib - on küsimus vormi järele. Ent kuivõrd n-ö. "abstraktne kompositsioon auguga" ei ole autori seisukohalt pädev lahendus ei tänapäevase skulptuuri, ega -publiku vaatevinklist, on Kaselaan asunud otsima meediumi spetsiifikale sobivaid teemasid ning visuaalselt kommunikatiivseid vorme, mis vaatajat köidaksid. Üldistavalt võib öelda, et Kaselaane loominguliseks võtteks on autorit paeluvate vormiliste probleemide ühendamine võrdlemisi lihtsate narratiivsete olukordadega, mille süžee rajaneb binaarsetele vastandustele. Vastanduse, ja ennekõike osapoolte teineteiseks ülemineku järjepidevuse kujutamine helilise üleminekuna oli näiteks keskne teema Kaselaane installatsioonides “Luigelaul” ja “Hingede rändamine”. Viimase kolme isikunäituse kontekstis (“Valgus on meie jõud”, “Aed”, „Objektid väljal“) võib öelda, et teema valikus on toimunud muutus. Autor on ammendanud varasemaid töid iseloomustanud surma müsteeriumi, ning asunud otsima élan´i. Elu- ja loomejõu allikat. 

Binaarne vastandus, antud juhul siis teadliku ja pseudo- või kvaasireligioosse informatsiooni vahel on keskne teema ka “Jumala hääle” puhul. Installatsioon koosneb a) antennist, mis püüab meid ümbritsevaid elektromagnetlaineid (madal ja kesksagedusel levivaid raadiolained, arvutimonitorid, elektrimootorid, küttekaablid, aga ka planeedid ja muud kosmilised kehad ja protsessid); b) raadiovastuvõtjast ja võimendist; c) maalipinnast, mille kaudu meid igapäevaselt ümbritsev kuuldamatu “Jumalik” hääl nähtavaks muutub. 

Nii nagu vastakaid tundeid põhjustanud Hobusepea galeriis eksponeeritud perpertuum mobile, nii on elektrisadu püüdva antenni ja selle ilmaliku väljundi, musta, ikonoklastilise, vaid oma reljeefis heli kujutava maali tähenduslikkus vaatajale formaalselt hoomatav ent mõistetamatu. Kontakt vaataja ja teose vahel on võimalik vaid installatsiooni sümboolse ja emotsionaalse kütkestuse kaudu, mida loob vormilise ülesehituse poolt alal hoitud narratiivne tasand. Kaselaan ise viitab oma tööde graafilistele ja suisa maalilistele väärtustele.  
Käesoleva töö vormi valiku peamiseks eesmärgiks näib olevat tahe taanduda kineetilisele kunstile omasest detailipõhisest tehnokraatiast ja sellega kaasnevatest steam punki allusioonidest, kus masina esteetika domineerib sisuliste küsimuste üle. Masina ülesandeks Kaselaane installatsioonides on jutustuse käivitamine ja käimashoidmine, jutustuse ülesandeks aga huvi äratamine ja kaasamine selleks, et juhtida vaataja teose aluseks olevate fundamentaalsete küsimuste juurde. Viimased üldistuvad ei rohkem ega vähem kui üheksainsaks kriitiliseks probleemiks meie maailma kandvate väärtushinnangute aluste kohta: kas me oleme nõus tunnistama, et ka tehnikaajastul on kierkegaardilik absurdne usk meie igapäevase eksistentsi loomulik osa? Ehk nagu Kaselaan ise oma projekti põhjendades on sõnastanud: “Projekti „Jumala hääl“ eesmärk ei ole veenda inimesi jumala olemasolus. Alati leidub neid, kelle maailmataju kammitseb uskmatus. Jäägu see nii. Projekti teostamine on olnud spirituaalne protsess, žest. Mõtisklus eksistentsiaalsetest küsimustest, lunastuse otsimisest, igatsusest millegi püsiva ja igavikulise järele postreligioosses, maailma teaduspõhiselt kirjeldavas ühiskonnas.”

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, september 23, 2013

Näpuotsaga Gaultier`d

Maarin Mürk käis vaatamas Jean Paul Gaultier` loomingu suurt ülevaatenäitust Stokholmis Arhitektuuri- ja Disainikeskuses. Siit EPLi artiklist saab lugeda Gerly Tinni ülimat vaimustus-avaldust:http://www.epl.ee/news/kultuur/seks-korgmood-ja-korsetid-kaks-meelierutavat-naitust-stockholmis.d?id=66642207 
 
Oli tõesti näitusena väga huvitav, hästi väljamängitud blockbuster, kuigi kõrgmood eraldi diskursusena pärast selle vaatamist kuidagi rohkem erutama ei hakanud, pardon kõik fashionistad. Aga mõned nopped ikkagi:


Näituse kahtlemata kõige säravam idee oli "isiksustatud" mannekeenid - projetseeritud näod, mis vaatasid külastajaid, naeratasid ja flirtisid, vahepeal midagi rääkides, tekitades poodiumilt kostva jutuvadina. Elevust kui palju ja hetkeks oli natuke kõhe ka, kui tundus, et mannekeen tegi just silma! Mida?!


Monsieur ise oli ka külalisi tervitamas

Mitte pildi, vaid mannekeeni sisse minek...võib-olla hästi lähedalt moekunstniku loomingut puurides on võimalik jõuda järeldusele tema geeniuse saladuses?

Kitšialtar Kylie Minogue`le


Väga nunnud fotod Kate Moss`ist ja Kurt Cobain`ist. Üks on nagu habras graafiline lilleõis ja teine nagu lateksmantlis grunge-käpiknukk.


Moejoonistused Madonnale, wow.

Korsette!

Cindy Sherman...

... ja Linda Evangelista

Pane tähele...

Kauneid kleidisabasid

Erinevad haute couture maiuspalad tiirutasid nagu sushid lindil

Andunult kleidisaba alla piiluv alaealine

Milline elegantne varustus suitsetajale

Näha sai ka Gaultier` käsikirjalikult kinnitatud memoralibia-valikut a la "mina siin modellidega Pariisis shooti vaheajal natuke nalja tegemas" jne

Viisaka külalisena ei olnud Gaultier unustanud teha reveranssi ka vastuvõtja-maa ja selle kuulsaimate kodanike suunas

Punki...

...kirevaid sulgi...


... ja pärltikandis leopardeid! Mitte küll kõigile, aga neile, kes selle välja kannavad!

Haute couture tundus kohati ikka agu puhas butafooria-ladu

Mood massidesse ehk kuhu pista oma pea. Kusjuures Gaultier` kaubastamine oli üllatavalt tagasihoidlik ja üldse mitte eriti ahvatlev. Näiteks eelpool olnud foto Kylie Minogue`st oli plaktina müügil ilma sädeleva raamiseta - osa glamuuri läks kaduma ja ostma ei kutsunud, kuigi nii puhas kitš on ju seinapeal tore.


Voldi lahti / Unfold

neljapäev, september 12, 2013

Eelmine hooaeg Kunstiministeeriumis lõppes ülekuulamisega

Kaarin Kivirähk kuulas Kunstiministeeriumi eelmise hooaja viimast saadet ning inspireerus sellest niivõrd, et saatis Artishokile järgnevad mõttearendused:

Kevadel käisin Tartus Enn Põldroosi näituse avamisel. Imetlesin parajasti vanameistri töid, kui minu kõrval seisatas keegi vanamees. Pruunikas ülikonnas, nõuka-aegsete prillidega, kergelt sigareti järele lõhnates – klassikaline vanakooli intelligent. Ta vaatas näitust ja maale. „Tüüpiline, tüüpiline,“ pomises ta. Selle peale vajusid mul käed rüppe. Mida mina, teise kursuse kunstiajaloolane, üldse üritan arvata, kui on olemas sellised vanamehed, kes on elu jooksul näinud nii palju Enn Põldroosi näituseid ja kõike muud ning ilmselt läbi oma suurte veneaegsete prillide minu lugu lugedes pomisevad: „Tüüpiline, tüüpiline..“


Ilmselt pole aga selliste vanameeste kodudes arvuteid ja internette, nii et nad Artishoki blogile ligi ei pääse. Niisiis võib päris rahulikult kirjutada siinsetele noortele hipsteritele, kes ehk veel usuvad, et ebatüüpilisus on võimalik. Päris kindlasti võib aga selliste vanakooli intelligentide kodudes mängida raadio ning sel juhul miks mitte ka „Kunstiministeerium“. See on Klassikaraadio saade, mis räägib kaasaegsest kunstist ja Eesti kunstielust üldisemalt. Eelmise hooaja viimane saade, millest kohe lähemalt juttu tuleb, keskendus ministeeriumitöötajate – Indrek Grigori ja Maarin Mürki (tavaliselt on kambas veel ka Triin Tulgiste)– ülekuulamisele, mida viisid läbi Markus Toompere ja Peeter Krosmann.


Kunstiajaloolastel pole telekat
Saate üheks huvitavaks mõtteks oli võrdlusena „Kirjandusministeeriumi“ sissetoomine. Seda „OP!“-i sõsarsaadet ETV-s olevat viimati vaadanud lausa 91 tuhat inimest. Võib ju kadedust tekitada küll, sest eks ikka on ju erinevate kultuurialade vahel väikestviisi hõõrumist. Indrek Grigor märgib ülbet kunstiinimest kehastades, et „Kirjandusministeeriumi“ sisuline tase on „Kunstiministeeriumi“ omast madalam, aga tundub, et kuna esimest näidatakse televisioonis, siis tuleb välja, et inimesi ei huvitagi mitte niivõrd sisuline tase kuivõrd liikuv pilt. Samas kui loogiliselt mõelda, võiks olla vastupidi. Kuna kunst on ju eelkõige seotud nägemismeelega, oleks loogilisem, et kirjandus on raadios ja kunst telekas. Maarin Mürk toob aga välja, et tema televisiooni fenomeni ei mõista, kuna nagu õigele kunstiinimesele kohane, tal kodus telekat pole. Olen tihti mõelnud, miks on kunstiinimesed alati väga uhked selle üle, et neil pole telekat. Ka Heie Treier kirjutab augustikuu ajakirjas Mari Leedus toimunud konverentsist, kus selgus, et seal osalenud kunstiajaloolastest oli vaid ühel telekas.
Maarin Mürk väidab, justnagu oleks „Kunstiministeerium“ kunsti populariseeriv saade. Minu meelest ta seda pole, vaid selle sihtgrupp on kunstiinimesed. Neil aga pole ju telekat, nii et ses mõttes on raadioformaat ehk antud sihtauditooriumile kõige loogilisem valik. Ka saate eetris oleku aeg – kell 14 päeval – on sobiv justnimelt töötutele või vabakutselistele kunstiinimestele, andke mulle siinkohal andeks selle klišee kasutamine.

Kas kunst on lahe ja kriitika arusaamatu?
Tulles aga tagasi „Kirjandus“-ja „Kunstiministeeriumite“ võrdluse juurde, peab nentima, et saadete formaadid on tegelikult nii erinevad, et tekib küsimus, kas neid üldse sobib võrrelda. Esiteks on „Kunstiminsteerium“ vestlussaade, kus keskendutakse kogu saate jooksul ühele või sarnasele teemale, samal ajal kui nii „Kirjandusministeerium“ kui ka näiteks „OP!“ võtavad kiirelt läbi väga palju erinevaid teemasid. Lisaks teevad „Kunstiministeeriumit“ oma ala professionaalid, „Kirjandusministeeriumi“ minister on aga lihtsalt raamatusõber, mitte väljaõppinud kirjandusteadlane. Ehk seetõttu oskab viimane ka rääkida inimlikumas keeles ja koguni nii, et vaatajatel tekiks asja vastu huvi? „Võib-olla on „Kirjandusministeeriumil“ 91 000 vaatajat sellepärast, et see on kõigile arusaadav saade?“ küsibki Peeter Krosmann väljakutsuvalt.

Kuigi mulle on ka „Kunstiministeerium“ arusaadav saade, ei nimetaks ma seda Maarin Mürki sõnadega kunsti populariseerivaks saateks. Inimene, kes kunstiteooria vastu sügavamat huvi ei tunne, ilmselt seda saadet kuulata ei viitsiks. Kultuurihuviline inimene, kes käib paar korda kuus teatris, loeb vahest natuke ilukirjandust ja soovib nädalavahetusel näitust külastada, ei huvitu suure tõenäosusega enese- ja postkolonialismist, vaid tahaks pigem teada, millist näitust ta laupäeval perega vaatama võiks minna. Viimast funktsiooni „Kunstiministeerium“ ei täida. Küsimus on, kas ta peaks seda täitma - kui ollagi suunatud Eestis tegutsevale üsna väiksearvulisele grupile, kes on kunstist keskmiselt rohkem huvitatud, on tegu täiesti adekvaatse saatega.

Kõik sportima!
Kunstiministeeriumi viimane saade tekitas palju huvitavaid mõtteid, mille üle võiks veelgi arutleda. Väga hea mõte oli eetris ka virgutusvõimlemisseanssidega alustamine. „Kunstiajaloolasel peab olema hea sportlik vorm,“ on mitmeid kordi rõhutanud minu õppejõud professor Juhan Maiste. Et ta ikka jõuaks kõik maailma muuseumid ja galeriid läbi joosta. Kunstiajaloo õppekavade muutmisel tuleks kindlasti lisada õppekavva mõni võimlemistund.
Seniks aga, kuni selline muudatus jõustub, võime kõik koos võimelda „Kunstiministeeriumi“ nooruslike ministrite taktikepi järgi. Ning kui trenni on tehtud, võiks ju ka korraldada mõne võistluse. Näiteks, kes jõuab kiiremini läbida Louvre`i kunstimuuseumi või kui mitu Londoni galeriid kunstiajaloolane päevas läbida jaksab.

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, september 09, 2013

Tõde ja glamuuri Tartu moodi

Mõned päevad tagasi avanes Tartus mitmepäevase sündmusteahelega järjekordne ART IST KUKU NU UT, mis kaubamärgina eraldi tutvustamist ilmselt ei vaja. Artishokki jõudsid Maria-Kristiina Soomre jäädvustused neljapäevast, Maarin Mürk vaatas toimunut piltidelt ja lisas omad kommentaarid.

Get your attitude right before coming to Tartu!


PRADA PRAVDA Nooruse galeriis. Suured poeakanad on kunsti näitamiseks mitmekordselt hea valik - inimesed on harjunud windowshoppama, miks siis neile mitte midagi kriitilisemat allaneelamiseks pakkuda. Lisaks mõjuvad suured aknapinnad tõsiseltvõetavalt, kuna kõik teavad, et when capitalism talks you listen. Kadi Estlandi installatsioon.
Rõõmus kuraator ja reklaamauto
Tartus avati mitu uut Prada kauplust. Burberry, Hilfieger jms - tehke järele!
Dan Perjovschi, word!
Harjutused iseseisvaks eluks: KUKU NUNNU kuraator Marika Agu koristab veel kunstiteoste ümbert siit nurgast ja sealt nurgast, kuni kadus täielikult.
Leia pildilt TKM hoogustunud tootearendus! Eksklusiivsed T-särgid ja luksuslik aksessuaari-bränd PRAVDA (veel ei saa soetada) ning vähem-eksklusiivsed vanadest reklaamidest kotid (ostke kõik) - need on ainult mõned võimalused, kuidas kaasaegset kunsti massidesse viia!
Leia piltidelt 10 erinevust!
Lose a letter, gain a word


Tanel Randeri installatsioon
Vahel võtab tõde nägu krimpsutama
Glamuur ja girlpower asub ilmselgelt Tartus!
Tähelepanu, valmis olla, start! Kõik, kes te olete erinevatel avamistel tavapärasest rohkem kaameraid märganud - jah, see on tõsi! Tulekul on uus kunstisaade! Jälgige reklaami!

Kunstihuvilised on moodustanud aupakliku ringi Viltuse maja ette. Või hoiavad igaks juhuks turvalist distantsi. Äraootavad hetked. Pinge kasvab.
Pärast pidulikku avamist on vallandunud kergendus, rõõm ja sõprus.
Kunagi tekitasid Flo Kasearu, Aet Ader, Grete Soosalu ja Andra Aaloe nö kunstlikult saba Tallinna Kunstihoone ette, soovides oma sõnade järgi luua kasvõi korraks olukorra, kus kaasaegene kunst on nii populaarne, et selle pärast tuleb sabas seista. Tartus ilmselgelt selliseid probleeme ei ole, nii et lubage esitleda - autentne järjekord kunsti juurde pääsemiseks! Ja tegemist pole isegi Enn Kunila kollektsiooniga!
Kujundaja Mikk Heinsoo ja kuraator Rael Artel on võtnud hetkeks aja maha, et ART IST KUKU NU UTi värsket trükist lehitseda: "Näed, ja siis selle asja ma panin siia, see nägi siin parem välja ja..."
Kris Lemsalu Y-galeriis
mmmmm....veel glamuuri....veel tõde....
(ja nüüd guglunkilikult sisistades kõik koos) ... my precious ...
Voldi lahti / Unfold

kolmapäev, september 04, 2013

Reportaaž Bergen Assembly näitusel "Monday Begins on Saturday" käigustKaasaegse Kunsti Eesti Keskus käis Jekaterina Degoti ja David Riffi kureeritud esimese Bergeni Assamblee näitusel "Monday Begins on Saturday". Tegime seal pilte ja märkmeid, mida soovime teiegagi jagada.
 
Bergenisse otselende ei ole. / There ain't no direct flights to Bergen from Tallinn.


Ikka on tore välismaal neid samu nägusid näha, keda kodumaal koguaeg näed. 


Avamisel esines bänd Oy Division, kes tantsutas rahvast vene-juudi anekdootide taustal.
 

Bergeni Assamblee 11 näitusest umbes pooled olid kujundanud Studio Miessen arhitektid. Need samad, kes tänavuse Eesti paviljoni Dénes Farkase näituse "Evident in Advance" Veneetsias. 
Pildil on installatsiooni vaade galeriist Entrée. Institute of Political Hallucinations. Christian von Borries. "I'm M", 2013.


Vaade Rom8 galeriile ehk Institute of Tropical Fascism (iga näitus oli nimetatud millegi instituudiks). Pildil huvitav tehniline lahendus osale Inti Guerrero kureeritud uurimusest "Men amongst the Ruins: A Curatorial Research on a Tropical Experience of Fascism", 2012-2013.   

 
Lisaks näitustele külastasime ka kalaturgu. Mees tänavalt leidis, et Rebeka ja need kalad on ühte nägu. See kompliment tekitas küll hea koduse tunde.


Pilt KODE 4 asuvast Institute of Anti-Formalism näituselt. Pildil ei ole Dénes Farkas, vaid hoopis end rõõmsaks sotsiaal-demokraatlikus ühiskonnas üleskasvanud kunstnikuks tituleerinud Ane Hjort Guttult. Seeria nimi on "Static Dynamic Tension Force From Counterform", 2009.
 

Bergen asub keset fjorde, ookean ei ole kaugel. Kõndisime ka ühte mäkke ja pidasime väikse pikniku. 

 
Punase risti poes müüdi muuhulgas pulmakleite. Siin kaks pruuti. Nad on seal ilmselt juba 2009. aastast abiellumas, kui Norras abielu sooneutraalseks vormistati.


Sümpoosium toimus USFis, mis nägi välja selline. Seal asus ka Institute of Zoopolitics, kus oli eksponeeritud osa kuraatorite raamatukogust, inspireerivaid pilte Hans Holbeinilt ja Jan Peter Hammeri video "Tilkum", 2013, mis heitis valgust vaalade, delfiinide ja maaväliste olendite uuringutele alates Teisest maailmasõjast. Seal üks lugu rääkis väga sümpaatselt liikide vahelistest suhetest inimese ja delfiini vahel teaduse nimel. 


Näituse üks peamisi teemasid oli sovetlik marksism ja lääne marksism esines sümpoosiumil meile ei keegi muu kui Karl Marx.
 
Okei, tegelikult on see tunnustatud kunstikirjanik ja õppejõud Jan Verwoert, kes arutles ihade üle, ülikoolide ja tudengite suhete üle; küsis, mis siis ikkagi on institutsionaalsusel ehk kogemuste ja oskuste koondumisel viga; ja tegi niisama nalja.

 
Bergen Kjott oli nimetatud Institute of Defensive Magic. Pildil Buried Alive grupeeringu manifest. Teemaks on Ida-Euroopast 1980. aastatel Iisraeli kolinud juutide elu tänapäeval.
 

Buried Alive grupieeringu video "Joke 1" Tel Avivis elava vene neorealisti Mihhail Grobmani ja tema ajakirja Zerkalo välja andev abikaasa Irina Vrubel-Golubkina lugesid Katariina II ja Potjomkini dialoogi.


Pildil on Rebeka isa Roee Roseni videos "Chant for a Commodities Hybrid", 2008. 
 

Sümpoosiumi lava oodates esinejaid.


Kuraatorid David Riff ja Jekaterina Degot. 
Nende orientiiriks olid küsimused: mis on artistic research / kunstiline uurimus? Mis on sotsialismi roll tänapäeva kunstis? Mis on kaasaegse kunsti eneseteadus endises Ida-Euroopas.


Raamat tuli muidugi välja Sternberg Pressis nagu "Dénes Farkas. Evident in Advance" kataloog! Raamatut saab lugeda KKEKi kontoris või tellida Sternbergi koduleheküljelt.


See kõik toimus sotsiaaldemokraatlikus võrdõiguslikkuse kantsis Norras. Mõelge siis, mida need lennujaama kleepekad tähistada võiks.

Näitusest kirjutab pikema artikli Rebeka 20. septembri Sirpi.


Voldi lahti / Unfold